Koppar i samhället

EU regelverk

Via ECI:s och Eurometauxs aktiviteter är den europeiska kopparindustrin engagerad i att arbeta med EU:s institutioner för att kunna hjälpa till i högst angelägna frågor, sådana som klimatförändring och resurseffektivitet. Samtidigt behöver industrin policies och åtgärder som säkrar dess konkurrenskraft och den arbetsmarknad som den genererar. Nyckelfrågor inkluderar utsläppshandel, genomförandet av REACH och prissättning av energi.

EU och medlemstaternas myndigheter antar allt mer komplexa bestämmelser som till exempel omfattar konsumenter och miljö, hälsa och säkerhet på arbetsmarknaden, industriprocesser och transport av avfall som innehåller metall. ECI är engagerad i att arbeta med myndigheter för att försäkra sig om att bestämmelserna som utfärdas erbjuder rättvisa regler för kopparproduktionen med tillgång till marknaden för kopparprodukter. En av ECI:s viktigaste uppgifter är att använda det otroligt breda forskningsmaterial som finns beträffande koppars påverkan på miljö och hälsa. Detta för att fylla i viktiga faktaluckor med hjälp av oberoende forskning och att sammanfatta den här kunskapen till användbar kommunikation. 

The Copper Voluntary Risk Assessment (frivillig riskbedömning av koppar) och REACH-dossiern är de mest omfattande och aktuella analyserna som finns tillgängliga i världen. De är viktiga och uttömmande för industrin, för policyfattare och för tillsynsmyndigheter världen runt och en bra bas för framtida bestämmelser och standarder.

Fördelarna med en konkurrenskraftig europeisk kopparindustri

Kopparprodukter bidrar på ett avgörande och positivt sätt till att mildra klimatförändringar genom förbättrad energieffektivitet, lägre energiåtgång och genom att tillhandahålla hållbar teknologi. EU:s energimål 20/20/20 kan inte uppnås utan ökad användning av kopparprodukter.

Eurometaux

Organisationen med säte i Bryssel ger service till och representerar metallindustrin, järn undantaget, i Europa.

Frivilliga initiativ

Kopparindustrin har tagit proaktiva steg för att ta sitt ansvar. Detta genom frivilliga initiativ sådana som den frivilliga riskbedömningen av koppar och kopparprodukters miljöprofil.

REACH

Våra medlemsföretag har fullgjort sina åtaganden enligt REACH.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera