Arkiv

Scandinavian Copper Development Association och nätverket av andra kopparcenter i Europa förmedlar bred kunskap när det gäller att stödja lämplig och effektiv användning av koppar och kopparlegeringar för de flesta användningsområden.

Följande länkar är också viktiga informationskällor:

 • FAQs - om legeringar och deras användningsområden
 • Copper Key - kopparlegeringars standarders motsvarigheter i olika länder, deras kemiska sammansättningar och produktnummer
 • Copper Data Center - sökdatabas med drygt 60 000 referenser till vetenskapliga artiklar om koppars tillämpningar
 • Copper Life Cycle Data - senaste globala data för livscykelinventering av koppar
  Korrosionshärdighet hos koppar i kontakt med olika kemiska ämnen
  Korrosionshärdighet hos koppar i kontakt med olika kemiska ämnen
  Undersökning av hur TOC påverkar kopparutlösning i dricksvatten
  miljö
  Resultaten visar att minskad TOC-halt i vattnet leder till ökad kopparupplösning initialt. Minskad TOC-halt leder dock sannolikt till lägre kopparupplösning efter ett antal veckors exponering vilket också visas av försöket.
  Att se bortom gränserna
  Koppas bidrag till hållbar utveckling. En miljöprofil över produktion, användning och återanvändning av kopparprodukter. LCA-studien ger relevant information om kopparplåt, rör, tråd och katoder till bland annat de som vill genomföra egna livscykelanalyser och kravställare inom tillverkningsindustrin.
  Fakta om koppar
  En nyanserad och saklig bild av koppars betydelse - som en av de mest mångsidiga resurserna på vår planet.
  Vackra, hållbara och miljövänliga metaller
  Arkitektur
  Koppar och zink är svartlistade på flera svenska miljöförvaltningars listor. EU säger däremot att metallerna är okej att använda. Plåt och Vent magasinet 2012-03-09
  Livscykelinventering och återvinning av koppar
  livscykel
  Hur kommer återvinning av koppar in i livscykelinventeringen? Tackling recycling aspects in en15804; Leroy, C. Thomas, J-S. Avery, N. Bollen, J. and Tikana, L. International Symposium on Life Cycle Assessment and Construction July 10-12, Nantes, France (på engelska)
  Kopparhalter i Stockholms sediment
  Kopparhalter i vatten och i sediment i både Mälaren och Saltsjön i Stockholms centrum är långt ifrån toxiska nivåer och kan således inte skada varken vattenlevande organismer eller sedimentorganismer.
  Metaller för byggandet - fullständigt återvinningsbara
  När en byggnad rivs ner, kan alla metallprodukter samlas och återanvändas. Detta kretslopp sparar naturresurser och miljö, och fungerar effektivt p.g.a. metallers höga värde.
  Metals for Buildings, Essential & fully Recyclable
  När en byggnad rivs ner, kan alla metallprodukter samlas och återanvändas. Detta kretslopp sparar naturresurser och miljö, och fungerar effektivt p.g.a. metallers höga värde (på engelska).
  Koppar är…
  Koppar är oumbärlig
i vårt moderna samhälle.
Den levererar elektricitet och rent vatten till våra hem och städer och är ett viktigt bidrag till hållbar utveckling. Inte nog med det, den är livsnödvändig för allt levande.
  Metallutlösning från kopparrör i dricksvatten
  Rörsystem
  Dricksvatten är en komplex produkt med stora variationer mellan olika platser och länder. Swerea Kimab har undersökt metallutlösningen från vattenledningsrör av koppar.
  Testing the Biotic Ligand Model for Swedish surface water conditions
  miljö
  Biotillgänglighet i vattenmiljö. IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt BLM-modellens (en matematisk modell för att beräkna biotillgäglighet) tjänlighet i svenska ytvatten (på engelska).
  Vad tar den koppar som frigörs från koppartak vägen?
  Arkitektur
  Avdelningen för Korrosionslära vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har de senaste 20 åren utfört tvärvetenskaplig forskning och fått fram fakta som visar processen för frigörelse av bland annat koppar från metall till miljö. Bygg & Teknik Nr 4 2009, Inger Odnevall Wallinder, Yolanda Ullmann, Avd. Yt- och korrosionsvetenskap, KTH, Pia Dromberg, Stockholm Vatten VA AB
  Miljöfakta om koppar i arkitektur
  Koppar har en lång livslängd tack vare sin korrosionshärdighet, som med stor marginal övertträffar de flesta andra takmaterial. Korrosion och avrinning med dagvatten är inte samma sak. Mängden koppar som rinner av är i verkligheten väldigt liten, och att när vattnet kommer i kontakt med mark eller strukturer av t.ex. betong runt byggnaden, binds koppar snabbt upp i svårlösliga föreningar. Att välja koppar inom arkitekturen är tryggt.
  Environmental facts about copper in architecture
  Arkitektur
  Koppar har en lång livslängd tack vare sin korrosionshärdighet, som med stor marginal övertträffar de flesta andra takmaterial. Korrosion och avrinning med dagvatten är inte samma sak. Mängden koppar som rinner av är i verkligheten väldigt liten, och att när vattnet kommer i kontakt med mark eller strukturer av t.ex. betong runt byggnaden, binds koppar snabbt upp i svårlösliga föreningar. Att välja koppar inom arkitekturen är tryggt (på engelska).
  Koppars EU riskbedömming
  Rapporten slår fast att användning av kopparprodukter inte förorsakar risker för människan eller miljön och att kopparhalterna i allmänhet ligger långt under beslutade gränsvärden. Detta gäller för koppar i dricksvatten, avloppsreningsslam, vattendrag, sediment i marina miljöer och flodmynningar samt i mark.
  Metaller - i samhälle och miljö
  Hur skulle vår vardag fungera utan metaller?
  Koppar i båtbottenfärg
  Koppar förhindrar påväxt genom att i ett ytterst tunt skikt på färgytan finns så kallade kopparjoner som stöter bort havstulpanernas larver
  Koppar - naturens egen byggsten
  Koppar är ett utmärkt byggmaterial. Vackert, hållbart och miljöanpassat. Det är vid sidan av trä och sten ett av våra äldsta och mest beprövade byggmaterial, och det mest återanvända byggmaterialet genom tiderna.
  Koppar i kroppen
  Hälso- och sjukvård
  Koppar är ett livsnödvändigt ämne.
PAGE 1 / 2
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera