Rólunk

Adatkezelési szabályzat

A Magyar Rézpiaci Központ (1053 Budapest, Képíró u. 9.) -  a továbbiakban: MRK - tiszteletben tartja a honlapjait meglátogató minden személy személyiségi jogait, és a gyűjtött információkat elsősorban arra használja fel, hogy szolgáltatásaival minél jobban ki tudja szolgálni felhasználóit.

MRK, mint adatkezelő a felhasználók adatait a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően bizalmasan kezeli. A kezelt információkat MRK anyaszervezetén, egyben a honlap üzemeltetőjén az European Copper Institute (Avenue de Tervueren 168 b-10, 1150 Brussels, Belgium) - továbbiakban ECI – és annak szervezetein kívül nem közli senkivel. Ezek az ideiglenes adatközlések pusztán a felhasználó által igényelt szolgáltatások kivitelezését, illetve a szervezet hatékony működését elősegítő feladatok elvégzését szolgálják, megfelelő jogi garanciák biztosítása mellett.

Az adatok kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: OBI-2884/2011/N (iktatószám).

A honlap látogatásával a felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A felhasználó adatszolgáltatásáról

A felhasználó a honlap használata során egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik. A felhasználó a honlap látogatásával egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője, üzemeltetője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele a személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes információkat nem adja meg, úgy nem férhet hozzá a honlap bizonyos szolgáltatásaihoz.

Adatakezelés

MRK kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. Az adatkezelés során a felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag azok férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége. A felhasználó tudomásul veszi, hogy MRK által kezelt adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe azzal, hogy az adatfeldolgozó köteles betartani a jelen Adatkezelési szabályzatban és a hatályos jogszabályokban írt rendelkezéseket. Felhasználó a honlap használatával és látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai adatfeldolgozás céljából MRK által igénybe vett adatfeldolgozó részére átadásra kerüljenek.

MRK a felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. MRK a felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

MRK fenntartja saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a felhasználó számára fontosnak tartott információról a felhasználót értesítse azzal, hogy egyúttal biztosítja a felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét. A hírlevélre történő feliratkozás során, személyes adatai önkéntes megadásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy azok MRK, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozat kézhezvételéig ­ minden további ellenszolgáltatás, és külön engedélyezés nélkül az adatkezelő saját marketingtevékenysége céljából a jövőben felhasználhassa.

MRK nem gyűjt olyan jellegű adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a MRK tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználó a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerbe, azon felhasználó regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

Milyen adatokat gyűjt, milyen célra

MRK a felhasználó fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

MRK a jelen szabályzatban írtakon túlmenően alkalomszerűen kérhet egyéb adatokat is a felhasználótól, de csak olyan mértékben, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

MRK kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.

Az Adatvédelmi törvénnyel összhangban a felhasználónak, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolnak róla, és szükség esetén jogosult módosításokat végrehajtani ezen adatokon; a felhasználónak szintén joga van felszólítani az adatkezelőt arra, hogy az információkat ne használja fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljék a nyilvántartásból a következő e-mail címen: info@copperalliance.hu

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért MRK-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

A regisztráció során személyes adatait megadó felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

MRK honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. MRK fenntartja magának azt a jogot, hogy a felhasználó által megadott személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja illetve javítja, abban az esetben MRK jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik. Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely más felhasználók személyes adatainak összegyűjtését, kezelését illetve tárolását célozza.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek. A regisztrált felhasználó felelős továbbá a személyes fiókjára vonatkozó adatok folyamatos titokban tartásáért. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag a felhasználó a felelős.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a róla összegyűjtött illetőleg kapott adatok a jogellenes, vagy a rendszer illetve honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért MRK nem vállal felelősséget.

MRK fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze, továbbá az Adatvédelmi szabályzatot bármikor megváltoztathassa. A megváltoztatott Adatvédelmi szabályzat a honlapon történő közzététellel lép hatályba.

A felhasználó felelőssége, hogy az Adatvédelmi szabályzatot rendszeresen megtekintse. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetleges változások hatálybalépését követően a honlap további használatával elismeri és elfogadja a megváltozott Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.