Υπηρεσίες

Xρησιμοποιώντας αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα, θα μας βοηθήσετε να σας απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας πιο αποτελεσματικά, δεδομένου ότι μπορεί εύκολα να διαβιβαστεί στον σχετικό εμπειρογνώμονα του δικτύου χαλκού, ο οποίος στη συνέχεια θα σας απαντήσει με email ή τηλεφωνικά.

Οι τεχνικές πληροφορίες / συμβουλές του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), γραπτές ή προφορικές, συντάσσονται μετά από μελέτη, όσο το δυνατόν καλύτερα για να απαντώνται τα εύλογα αιτήματα σας.  Το Ε.Ι.Α.Χ. δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή παραπλανητικές δηλώσεις στις πληροφορίες ή συμβουλές και δεν  ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί προκύψει από τη χρήση τους.